فروشگاه های استان مرکزی - اراک

دسترسی آسان به راپیدو از طریق فروشگاه های سراسر کشور

خدمات ویژه (کمک به معلولین نابینا، ناشنوا، لال و …) از من بپرس با کمک های کارکنان فروشگاه ارائه می شود.

در صورت باز نشدن محصول بدلیل بیماری کرونا

ایجاد شعبات در نقاط مختلف شهر اراک و سه شنبه های تخفیفی (۲۰ کالا تخفیف فوق العاده دارند)

خدمات ویژه (کمک به معلولین نابینا، ناشنوا، لال و …) از من بپرس با کمک های کارکنان فروشگاه ارائه می شود.

در صورت باز نشدن محصول بدلیل بیماری کرونا

خدمات ویژه (کمک به معلولین نابینا، ناشنوا، لال و …) از من بپرس با کمک های کارکنان فروشگاه ارائه می شود.

در صورت باز نشدن محصول بدلیل بیماری کرونا

درحال ساخت یک طبقه مجزا برای بازی کودکان و احداث فروشگاه پوشاک در همان مکان